Part Number

Active Area(xxx)

Detector Type

S-xxx-E5

1mm/2mm/2.5mm

Silicon

IGA-xxx-E5

1mm/2mm/3mm

InGaAs

S-xxx-E8

1mm/2.5mm/5mm/5.8mm

Silicon

G-xxx-E8

3mm/5mm

Germanium

IGA-xxx-E8

1mm/2mm/3mm/5mm

InGaAs

PBS-xxx-E8

1mm/2mm/3mm/5mm

PbS

PBSE-xxx-E8

1mm/2mm/3mm/5mm

PbSe

UVS-xxx-E8

1mm/2.5mm/3mm/5mm/5.8mm

UV Silicon

S/S-025-E8

2.5mm/2.5mm

Silicon/Silicon

IGA/IGA-020-E8

2mm/2mm

InGaAs/InGaAs

EOS专门将我们广泛使用的的检测器组件产品线与前置放大器电子器件集成,创建接收器模块,以适应几乎任何IR测量要求,从实验室实验到工业OEM应用。
该系列产品均采用紧凑的TO封装单元,紧凑的TO封装单元为用户提供了使光电检测器和放大器尽可能接近的便利性和性能优点,从而最小化电磁干扰和声噪。 混合光电二极管/放大器模块可以使用我们的室温或TE冷却光电二极管。 4引脚TO-5用于固定增益,未冷却单元,有效面积最大为3mm直径。 TO-8封装用于更大面积的设备,以及需要用户在增益,带宽和偏移方面的选择性的应用。
E5 Photodiode/Amplifier
E8 Photodiode/Amplifier
Operating the E8 Photodiode
E8 Photodetector/Amplifier
产品型号:
S-010
USV-010
S-010-TE1
S-010-TE2
S-025-TE2
S-050-TE2
S-100-TE2
UVS-113
UVS-010-TE2
UVS-050
UVS-058
UVS-100
UVS-100-TE2
IGA-010-E5
IGA-020-E5
IGA-030-E5
IGA-EX-010-030-E8